Tag Archives: ฟูจิน

วีดีโอท่องเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจินี้เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเรียกภูเขาไฟฟูจิว่า ฟูจิซังมีความสูงราว 3,776 เมตร จากวัดเส้นรอบวงของภูเขาไฟฟูจิวัดเส้นรอบวงได้ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นสุดยอดแห่งสัญลักษณ์ความงามของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาช้านาน

วีดีโอท่องเที่ยววัดอาซ่ากุสะ

จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นั่นคือ โคมไฟยักษ์ ที่มีเป็นลักษณะสีแดงและมีขนาดความสูง 4.5 เมตร และได้แขวนอยู่ที่บริเวณประตู “คามินาริมง” (ประตูฟ้าฟาด) ทั้ง สองข้างของโคมแดงจะเป็นรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู